Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Galerija Josip Račić

ISBN : 978-953-348-151-7

Dvojezično hrvatski/engleski

Nakladnik: Nacionalni muzej moderne umjetnosti

Za nakladnika: Branko Franceschi

Tekst: Branko Franceschi

Lektura i korektura: Mateja Fabijanić

Prijevod na engleski: Robertina Tomić

Grafičko oblikovanje: Ana Zubić

Tisak: Sveučilišna tiskara d.o.o., Zagreb

Naklada: 200

Tekst Branko Franceschi Umjetnički rad i izložba kao dijaloška forma. I obrnuto.