Crno staklo na putu ( katalog, 2023)

Muzej likovne umjetnosti Osijek

ISBN: 978-953-8742-44-4

Dvojezično hrvatski/engleski

Nakladnik: Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Za nakladnika: Eduard Hudolin

Kustosice: Valentina Radoš, Janka Vukmir

Tekstovi: Valentina Radoš, Janka Vukmir

Lektura: Dijana Stanić Rešicki

Prijevod na engleski: Sandra Katavić Čaušić

Fotografije: Boris Cvjetanović, Miran Krčadinac, Amela Frankl, Ecosystem

Dizajn: Igor Kuduz-KB5

Tisak: Grafika d.o.o. Osijek

Naklada: 200

Tekst Valentina Radoš

Tekst Janka Vukmir